Отпушване на канали при дъжд

Posted on ноември 9th, 2015 by

канализацияДъждовната вода от водосточните канали се отвежда към главните хоризонтални щрангове на битовата канализация в сградата по най-целесъобразния и икономичен път, като се спазват същите изисквания, както при битовата канализация и мерките за предотвратяване на отпушване на канали. Хоризонталните клонове от водосточните тръби минават под пода на избата, тъй като това икономисва направата на изкоп, освен това се избягва разкопаване под тротоара, където има различни други инсталации (телефонна, електрическа, газова и др.).

При вкарването на дъждовните води в хоризонталната битова или производствена канализация в сутерена съществува опасност през време на дъжд евентуално да се запушат подови или други сифони, разположени в сутерена, и помещенията да се напълнят с дъждовна вода примесена с фекална. Затова при съществуване на подобна опасност, особено когато биха се нанесли големи щети на ниско разположените помещения (апаратури, складирани материали и др.), дъждовните води не се вкарват в сутерените, а се съединяват с битовата (промишлената) мрежа вън от сградата (изб. се отпушване на канали).
Хоризонталната (подземната) канализационна мрежа за дъждовни води се прави от каменинови (с асфалто гудронно уплътняване на връзките), бетонни (с азбесто циментово уплътняване на връзките). азбесто циментни тръби (с азбесто циментово уплътняване на връзките) или с пластмасови (ПВЦ) тръби на които има гумено уплътнение на връзките или специално лепило. Тръбите се полагат на дълбочина, както при битовата канална мрежа. В промишлени сгради близо до машини, източник на динамични удари, тръбите се полагат на по-голяма дълбочина или се предпазват чрез бетонни или други покривки. Ревизионни шахти на мрежата за дъждовна вода обикновено се поставят само в производствените сгради (при промяна на посоката, диаметъра, наклона, при разклонения, по прави тръбни участъци през около 25 и повече метри в зависимост от наклона, диаметъра и др.).
Вместо ревизионни шахти (за отпушване на канали) може да се предвидят отвори за ревизия и почистване.
Поради недостатъчна височина на уличната или дворната канализационна мрежа може хоризонталните участъци да се прокарат на пода, както при битовата канализационна мрежа.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a comment