Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/othvusza/otpushvanenakanali.otpushvam.com/wp-content/themes/propress/functions.php on line 151
канализация | ВиК услуги София и почистване на канали

Ремонт и отпушване на канали

Posted on февруари 27th, 2024 by

Правилното функциониране на външната канализационна мрежа в голяма степен зависи от състоянието на вътрешната сградна или цехова канализация, като необходимостта от ремонт или от отпушване на канали трябва да се извършва своевременно и адекватно без да се отлага във времето за да избегнат усложненията. Така и при проектирането или строителството на вътрешните канализационни инсталации и дворни, или през квартални мрежи трябва да става под контрола на ВиК дружеството, както и да има проект удобрен от него, също така и използуването им трябва да става съгласно издадените наредби за тази цел.

Съгласно тези наредби ремонтът или услугата отпушване на канали, както и всички промени, които се налага да бъдат извършени във вътрешните и дворните канализационни инсталации, са за сметка на ползуващия или собственика на имота съгласувано с общинската администрация и ВиК дружеството. Ето ви връзка за видеа за професионално отпушване от Каналмайстор специалист с дългогодишен опит в бранша.

Запушена канализационна шахта

Добре би било един път в годината, служба или фирма по канализация да извършва техническа проверка на дворните мрежи и присъединяването им до уличната мрежа, като услугата се заплаща. Може и тази проверка да бъде извършена и от член или собственик на имот, и ако установи видими нередности да потърси специализирана помощ. Бързите и навременни действия както и заинтересоваността в тази насока са от голяма полза.

Взаимоотношенията между използващите канализацията в т.ч. отпушване на канали и ремонт и съответно вик дружествата стопанисващи каналните мрежи, по отношение на условията, при които ще става устройството, ремонтът и експлоатацията на сградните и дворни канализации, както и присъединяването на потребители към водопреносната и канализационна мрежа, става чрез специална наредба на министерство на регионалното развитие и благоустройство. За всички потребители на ВиК в София, а и не само в София е добре да се запознаят с правата и задълженията си произлизащи от тази норма.

Без значение колко е задръстена канализацията и дали плуват мазетата с фекална вода, след приемане на заявката в рамките на работния ден ще отпушим запушения канал.
Коса, сапун остатък, парцали, фин прах, пясък, мазнини, отпадъци от бита, храна и други предмети, независимо какво е попаднало в тръбата отпушването на канали е нашта работа. След свършване на нашата работа, почистената канализация ще фунционира добре, остава и вие да я пазите като не изхвърляте отпадъци.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a commentПроектиране на канализационни мрежи и отпушване на канали

Posted on юли 27th, 2015 by

Правилно проектирана канализационна мрежа с необходимите съоръжения за инспектиране и отпушване на канали е предпоставка за добра експлоатация на мрежата. Извършваме поддръжка и ремонт на канализация, като можете да се свържете с нас.
Редът, който трябва да се спазва при проектирането на канализацията на едно населено място или площадка, е следният:

1. Избор на канализационната система и на приемателя. Канализационната система се ; определя от местните условия, конфигурацията на терена, климата, количеството и интензивността на дъждовете, както и от някои градоустройствени изисквания.
2. Разбиване на канализационния обект на отделни отводнителни райони и избор ма мястото за заустването на главния събирател в приемателя.
3. Определяне начина и степента на пречистването на отточните води и избор на мястото за пречиствателна станция.
4. Определяне на важни точки от канализационния обект, които имат значение и трасето и нивелетата, трасировка на канализационната мрежа.
5. Необходимостта от понижение на подпочвените води и определяне на начините за отвеждането им. Канализацията понижава нивото на подпочвените води в населеното място, пресушава блата и мочурливи места. За целта под канализационните тръби се поставя дренаж. Количеството на дренажните води и диаметърът на дренажните тръби се определят чрез съответно проучване, в това число и специални отдушници за отпушване на канали на дренажните тръби.
6. Изчисляване на отводнителните площи за всеки участък, както и съответните йодни количества /битови и дъждовни/ и концентрирани отточни води от предприятия и заведения.
7. Надлъжно профилиране на каналната мрежа. Приема се, че средната дълбочина на дъното на канала по улиците в населените места трябва да бъде около 3 м от уличната нивелета, като земното покритие върху него е около 2 м. При скалист терен дълбочината, на която се залагат каналните тръби, може да бъде по-малка, но горната част на канала трябва да бъде най-малко 0,20 м под водопровода, около 20—30 см под границата на замръзването на почвата и 40—60 см под дъното на нормалните избени помещения.

Натоварването от постоянен и подвижен товар върху тръбите е също важен фактор, който трябва да се вземе под внимание при определяне на минималната дълбочина. При опасност от счупване или повреждане се преминава на стоманени, стомано-бетонни тръби с изводи за отпушване на канали, или тръбата се полага по-дълбоко след съответна техническа и стопанска обосновка. Максималната дълбочина, на която се залагат тръбите от канализационната мрежа, се определя след технико-икономическо изследване и обосновка. Сравняват се гравитационни и помпени варианти, като се вземат под внимание видът на почвата, подпочвената вода и т. н. Възприето е максималната дълбочина, на която се полагат канализационните тръби, да бъде до 7—8 м. Изкопи с по-големи дълбочини от 10 м се копаят като тунел.
Наклоните на каналите е желателно така да бъдат избрани, че в сухо време напълването на канала да дава очистителната скорост, а при пълен профил да не се получи по-голяма скорост от допустимата. Там, където се сменят профилите /минаване от по-малък в по-голям профил/, се образуват скокове.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentСтроеж на канализационна мрежа и отпушване на канали

Posted on ноември 12th, 2012 by

Канализационната мрежа се построява винаги отдолу нагоре, което дава възможност за удобно  отвеждане на подпочвените води, както и за използуване веднага на построената част от  канализацията. На определените разстояния се построяват и ревизионните отвори за отпушване на  канали и инспекция.
Трасиране на канализацията.
Канализацията се трасира въз основа на ситуационния план с изготвените данни, надлъжните  профили и типовите чертежи за различните канали и съоръжения.
Ако няма пречка по други поводи, каналът се полага в средата на уличното платно за улици,  широки до 16 метра, и с едно пътно платно. За по-широки улици от 16 метра и за улици с две  пътни платна се полагат двойни канализационни клонове.
При трасирането трябва да се внимава за местоположението на съществуващите съоръжения  (водопроводи, топлопроводи и др.), които трябва да се преустроят или трябва да се мине под тях  с дюкер. Първият начин е винаги за предпочитане; до втория се прибягва само в изключителни  случаи, когато няма друга възможност. Ревизионните шахти за почистване на канализацията и  отпушване на канали се поставят на местата по проекта и тази фирма www.kanalmaistor.com ще ви  помогне при аварии и проблеми с канализацията.
След като се вземат пред вид и уяснят всички съществуващи условия, установяват се чрез  маркиране (обикновено с колчета) оста на канала, както и местата на шахтите, които са за  отпушване на канали и почистване на канализацията. След това се прави нивелация на така  фиксираното трасе, която се сравнява с одобрените надлъжни профили. При разлика (а такава  обикновено се явява) се правят необходимите поправки в надлъжните профили. След уточняване на  канала в ситуация и височина трасират се от двете страни на оста две линии, които ограничават  широчината на изкопа.
У нас е прието широчината на изкопа (без дебелината на укрепването) за тръбни канали до Ф 60 см  да се определя по следната формула:
Ь = D + 0,060,
където b е широчина на изкопа в м:
D — диаметър на тръбата в метри:
А за канали, изградени в самия изкоп — според широчината на канала.
Преди да се започне изкопът на рова, всички важни точки, определящи трасето, се пренасят  странично, за да може то да се възстановява лесно.
Изкопаване и укрепяване на каналните изкопи, особено в мястото на съоръженията за проверка и  отпушване на канали.
При извършване на изкопа, ако улицата е с трайна настилка, извадените материали се складират от  едната страна на изкопа, а изхвърлената пръст — от другата. Между ръба на изкопа и изхвърлените  материали или пръстта се оставят пътеки, не по-тесни от 30 до 40 см.
При меки и средно твърди почви изкопите се извършват с кирка, бел и обикновена лопата. При  по-здрави почви се употребяват и специализирана техника (като багери и др.), а при здрави  скални почви — и взривни вещества.

Posted in Отпушване на канали | Tagged , , | Leave a comment