Строеж на канализационна мрежа и отпушване на канали

Posted on ноември 12th, 2012 by

Канализационната мрежа се построява винаги отдолу нагоре, което дава възможност за удобно  отвеждане на подпочвените води, както и за използуване веднага на построената част от  канализацията. На определените разстояния се построяват и ревизионните отвори за отпушване на  канали и инспекция.
Трасиране на канализацията.
Канализацията се трасира въз основа на ситуационния план с изготвените данни, надлъжните  профили и типовите чертежи за различните канали и съоръжения.
Ако няма пречка по други поводи, каналът се полага в средата на уличното платно за улици,  широки до 16 метра, и с едно пътно платно. За по-широки улици от 16 метра и за улици с две  пътни платна се полагат двойни канализационни клонове.
При трасирането трябва да се внимава за местоположението на съществуващите съоръжения  (водопроводи, топлопроводи и др.), които трябва да се преустроят или трябва да се мине под тях  с дюкер. Първият начин е винаги за предпочитане; до втория се прибягва само в изключителни  случаи, когато няма друга възможност. Ревизионните шахти за почистване на канализацията и  отпушване на канали се поставят на местата по проекта и тази фирма www.kanalmaistor.com ще ви  помогне при аварии и проблеми с канализацията.
След като се вземат пред вид и уяснят всички съществуващи условия, установяват се чрез  маркиране (обикновено с колчета) оста на канала, както и местата на шахтите, които са за  отпушване на канали и почистване на канализацията. След това се прави нивелация на така  фиксираното трасе, която се сравнява с одобрените надлъжни профили. При разлика (а такава  обикновено се явява) се правят необходимите поправки в надлъжните профили. След уточняване на  канала в ситуация и височина трасират се от двете страни на оста две линии, които ограничават  широчината на изкопа.
У нас е прието широчината на изкопа (без дебелината на укрепването) за тръбни канали до Ф 60 см  да се определя по следната формула:
Ь = D + 0,060,
където b е широчина на изкопа в м:
D — диаметър на тръбата в метри:
А за канали, изградени в самия изкоп — според широчината на канала.
Преди да се започне изкопът на рова, всички важни точки, определящи трасето, се пренасят  странично, за да може то да се възстановява лесно.
Изкопаване и укрепяване на каналните изкопи, особено в мястото на съоръженията за проверка и  отпушване на канали.
При извършване на изкопа, ако улицата е с трайна настилка, извадените материали се складират от  едната страна на изкопа, а изхвърлената пръст — от другата. Между ръба на изкопа и изхвърлените  материали или пръстта се оставят пътеки, не по-тесни от 30 до 40 см.
При меки и средно твърди почви изкопите се извършват с кирка, бел и обикновена лопата. При  по-здрави почви се употребяват и специализирана техника (като багери и др.), а при здрави  скални почви — и взривни вещества.

Posted in Отпушване на канали | Tagged , , | Leave a comment