Отпушване на канализационни тръби

Posted on март 27th, 2024 by

Канализационните тръби са изложени на счупване и могат да се спукат на местата на запушването, ако не се използва правилните пружини за отпушване на канали и подходящия накрайник според вида на запушването. Дори ако тръбата е под земята, ако се напъва много с машината, може да се счупи а и накрайника попадайки извън тръбата, в пръстта, може да се заклещи а това не е никак приятно за майстора който работи по канализацията а и за клиентите. Допълнително се усложнява обстановката, ако това се случи през зимата или заклещването на пружината е на улично платно, където изкопните работи са почти невъзможни.

Запушен вертикален канализационен щранг

Ако запушването на канализацията е сложно и спиралата с накрайника трудно се придвижват напред, хубаво е да се извади пружината и ако по накрайника има кал, да се преустанови работа за да не се заклещат спиралите в канала. На дадената връзка можете да прочетете още информация за проблеми при работата по отпушването на каналите от Каналмайстор. Най-доброто средство за превенция и предпазване от заклещване на пружините е внимателното боравене с техниката за отпушване, както и правилния подбор от оборудването. Всичко това обаче се придобива в процеса на практикуването и натрупания опит при отпушването на канализацията. За да се изгради един майстор занимаващ се с отпушване на канали, му трябват хиляда и петстотин до две хиляди отпушвания и пак не е застрахован да не заклещи пружините в канализацията. Но такъв по-добре ще се справи отколкото някой, който се е научил само да работи с машината а няма усет по-време на работа.

Ревизионна шахта за отпушване на канализацията

Има няколко начина за да не заклещите пружините. Както по горе се спомена бъдете внимателни при работата с машината, ако не се отпушва канала, проверявайте накрайника като го изваждате, той ще ви ориентира защо не отпушва. Разпитвайте клиентите които са ви повикали, често ли се запушва канала на това място, с какво е бил отпушван преди и т.н. Можете, например, да започнете леко да подавате жило когато сте на проблема и ако усетите заклещване веднага да издърпате спиралата назад, за да избегнете запушването. Всеки който се е занимавал с отпушване на канали, тази не много приятна работа знае от опит тези прблеми при работа. Ако имате заклещени спирали в канализацията, обадете ни се за да ви помогнем да ги извадите!

Posted in ВиК услуги, Отпушване на канали | Tagged , , | Leave a commentОтпушване на канали и видове профили на каналните тръби

Posted on февруари 9th, 2017 by

Формата на напречните сечения на каналите се обуславя от водното количество, необходимата скорост и дълбочината на полагането им. Колкото е по голяма дълбочината толкова са и по дълбоки шахтите за отпушване на канали и другите съоръжения.
Различават се главно три основни профила: кръгли, удължени по вертикалната си ос и удължени по хоризонталната си ос.
В канализацията, особено при по-малките профили до 600 мм, кръглата форма е най-употребяваната.
Кръглият профил е изгоден при постоянно водно количество и пълнене от 0,50 h нагоре. Различават се следните форми: 1) обикновен кръгъл профил; 2) сплеснат яйцевиден ; 3) кръгъл профил с прави надставки, закръглени ъгли и дъгообразно дъно; 4) кръгъл с отстъпи (банкети); 5) петоъгълен с полукръгло покритие : 6) параболичен и т. н.
Параболичната форма се употребява при по-големите профили. Тя е статистически най-изгодна и изисква най-малко материал. Тук обикновено се приема h = 2 r.
Банкетната форма се приема при големите профили на смесените канализации и при малки наклони. Малката кръгла част е създадена, за да може да се получи необходимата скорост при малки водни количества. При канализационни проблеми от това естество можете да се обърнете към www.kanalmaistor.com които ще ви помогнат.
Удължени по вертикалната си ос. Различават се следните видове:
1) яйцевидни нормални; 2) яйцевидни нормални обърнати ; 3) яйцевидни удължени; 4) елиптични ; 5) яйцевидни сплеснати ; 6) параболични с удълбочено дъно ; 7)  параболични с плитко дъно.
В тези профили благодарение на големия хидравличен радиус скоростта на водата при малки количества и слаби наклони е чувствително по-голяма, отколкото в други сечения при същите условия. При запушване на по-големите канали, се използват големите автомобили за отпушване на канали с водни струи.
Горните форми намират приложение обикновено при смесените канализации. При малки водни количества скоростта и дълбочината са достатъчни, за да не позволят образуването на утайки. Прилагат се и канализации, отвеждащи производствени води с голямо колебание.
Най-много се употребява яйцевидният профил. Като недостатък се смята това, че той изисква по-голяма дълбочина на изкопа.
Удължени по хоризонталната си ос (сплеснати). Обикновено тези профили се характеризират с провеждането на голямо количество вода при малък пълнеж.
Този профил е благоприятенпри постоянно големи водни количества, при равни терени с подпочвена вода и тогава, когато е желателна малка дълбочина на канала. Към него спадат:

1) устообразен нормален профил. 2) полукръгъл профил със закръглено дъно и ъгли . 3) устообразен сплеснат профил. 4) полукръгъл профил с наклонени отстъпи (банкети) и малък полукръгъл профил за нечисти води. 5) полукръгъл профил с прави надставки и закръглени ъгли и дъно. 6) полукръгъл профил с плоско покритие. 7) петоъгълен профил с дъгово покритие и с плоско покритие.
За дъждовна канализация са изгодни устообразните и правоъгълните профили тогава, когато радиусът на кръглите става по-голям от 1 м. При по-големи размери петоъгълният профил е по-изгоден и от устообразния, понеже е пo-тесен, а освен това скоростта на малките водни количества при него е по-голяма. Недостатък на петоъгълното сечение е, че в конструктивно отношение е по-сложен и изисква повече материал. По трудоемки и с по-голям разход са и другите съоръжения, като например шахтите от които се извършва почистване и отпушване на канали и канализация.
Правоъгълни и полукръгли профили са удобни за отвеждане на производствена пода. При нужда могат да се надзидат и да увеличат капацитета си. Полукръглите са по-удобни в хидравлично отношение.
Трапецовидните сечения се прилагат обикновено за открити, охранителни и други канали.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentДренаж и отпушване на канали

Posted on декември 28th, 2016 by

При изграждане на канализация, ако в района има подпочвена вода, преди да се поставят канализационните тръби се поставят дренажните канали, които ще прихванат подпочвените води и ще обезводнят изкопа. Затова канализацията се започва от най-долната точка и така може да фунционира веднага след полагането на тръбните канали, като се бди да не попаднат предмети и пръст и да запушат канала, ако това обачи се случи трябва да се призове управлението по отпушване на канали за да продуха канализацията. По трудно ще бъде полагането на дренажна система в равнините около реките особенно ако, подпочвените водни пластове са обилни и пясъчливи.

При такива обстоятелства изкопа се изкопава на по-голяма дълбочина и се запълва с филц, тогава се поставят дренажните канали и отново се завиват с кожух от филц и отгоре се заливат с земновлажен бетон. Върху него се поставят канализационните тръби, като се придава и необходимия наклон. Там където са местата за отпушване на канали и инспекция на канализационната система, подложния бетон е усилен и по-дебел, като може да се постави и арматура за да се избегне слягането на участъка. За добрата работа на дренажа е потребно да бъде превключван на повече места към канализацията, през определени разтояния или във всяка шахта по трасето. Когато канализационната система е от смесен тип, тогава е още по-подходящо за дренажа. Ако обаче по трасето на дренажа няма канализация, то тогава, задължително се изграждат ревизионни шахти до заустването на дренажа в канализацията, като на самото заустване също се изгражда шахта или пък се зауства в първата най-близка шахта на канализацията, от където се обслужват каналите и извършва отпушване на канали.

Шахтите имат и още една функция, да се извършва проверка но водното налягане в системата. Тази проверка се извършва след построяване на канализацията, за да се установи херметичността на каналите и връзките между отделните тръби и се извършва преди да се засипе изкопа или поне връзките. Канализацията се пробва на налягане като се пълни до височината на шахтите, нивото което би се съответствало при запушена канализация. Ако се установи теч, се отстранява и пак се пробва, докато се херметизира напълно.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentОтпушване на канали при дъжд

Posted on ноември 9th, 2015 by

канализацияДъждовната вода от водосточните канали се отвежда към главните хоризонтални щрангове на битовата канализация в сградата по най-целесъобразния и икономичен път, като се спазват същите изисквания, както при битовата канализация и мерките за предотвратяване на отпушване на канали. Хоризонталните клонове от водосточните тръби минават под пода на избата, тъй като това икономисва направата на изкоп, освен това се избягва разкопаване под тротоара, където има различни други инсталации (телефонна, електрическа, газова и др.).

При вкарването на дъждовните води в хоризонталната битова или производствена канализация в сутерена съществува опасност през време на дъжд евентуално да се запушат подови или други сифони, разположени в сутерена, и помещенията да се напълнят с дъждовна вода примесена с фекална. Затова при съществуване на подобна опасност, особено когато биха се нанесли големи щети на ниско разположените помещения (апаратури, складирани материали и др.), дъждовните води не се вкарват в сутерените, а се съединяват с битовата (промишлената) мрежа вън от сградата (изб. се отпушване на канали).
Хоризонталната (подземната) канализационна мрежа за дъждовни води се прави от каменинови (с асфалто гудронно уплътняване на връзките), бетонни (с азбесто циментово уплътняване на връзките). азбесто циментни тръби (с азбесто циментово уплътняване на връзките) или с пластмасови (ПВЦ) тръби на които има гумено уплътнение на връзките или специално лепило. Тръбите се полагат на дълбочина, както при битовата канална мрежа. В промишлени сгради близо до машини, източник на динамични удари, тръбите се полагат на по-голяма дълбочина или се предпазват чрез бетонни или други покривки. Ревизионни шахти на мрежата за дъждовна вода обикновено се поставят само в производствените сгради (при промяна на посоката, диаметъра, наклона, при разклонения, по прави тръбни участъци през около 25 и повече метри в зависимост от наклона, диаметъра и др.).
Вместо ревизионни шахти (за отпушване на канали) може да се предвидят отвори за ревизия и почистване.
Поради недостатъчна височина на уличната или дворната канализационна мрежа може хоризонталните участъци да се прокарат на пода, както при битовата канализационна мрежа.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentПроектиране на канализационни мрежи и отпушване на канали

Posted on юли 27th, 2015 by

Правилно проектирана канализационна мрежа с необходимите съоръжения за инспектиране и отпушване на канали е предпоставка за добра експлоатация на мрежата. Извършваме поддръжка и ремонт на канализация, като можете да се свържете с нас.
Редът, който трябва да се спазва при проектирането на канализацията на едно населено място или площадка, е следният:

1. Избор на канализационната система и на приемателя. Канализационната система се ; определя от местните условия, конфигурацията на терена, климата, количеството и интензивността на дъждовете, както и от някои градоустройствени изисквания.
2. Разбиване на канализационния обект на отделни отводнителни райони и избор ма мястото за заустването на главния събирател в приемателя.
3. Определяне начина и степента на пречистването на отточните води и избор на мястото за пречиствателна станция.
4. Определяне на важни точки от канализационния обект, които имат значение и трасето и нивелетата, трасировка на канализационната мрежа.
5. Необходимостта от понижение на подпочвените води и определяне на начините за отвеждането им. Канализацията понижава нивото на подпочвените води в населеното място, пресушава блата и мочурливи места. За целта под канализационните тръби се поставя дренаж. Количеството на дренажните води и диаметърът на дренажните тръби се определят чрез съответно проучване, в това число и специални отдушници за отпушване на канали на дренажните тръби.
6. Изчисляване на отводнителните площи за всеки участък, както и съответните йодни количества /битови и дъждовни/ и концентрирани отточни води от предприятия и заведения.
7. Надлъжно профилиране на каналната мрежа. Приема се, че средната дълбочина на дъното на канала по улиците в населените места трябва да бъде около 3 м от уличната нивелета, като земното покритие върху него е около 2 м. При скалист терен дълбочината, на която се залагат каналните тръби, може да бъде по-малка, но горната част на канала трябва да бъде най-малко 0,20 м под водопровода, около 20—30 см под границата на замръзването на почвата и 40—60 см под дъното на нормалните избени помещения.

Натоварването от постоянен и подвижен товар върху тръбите е също важен фактор, който трябва да се вземе под внимание при определяне на минималната дълбочина. При опасност от счупване или повреждане се преминава на стоманени, стомано-бетонни тръби с изводи за отпушване на канали, или тръбата се полага по-дълбоко след съответна техническа и стопанска обосновка. Максималната дълбочина, на която се залагат тръбите от канализационната мрежа, се определя след технико-икономическо изследване и обосновка. Сравняват се гравитационни и помпени варианти, като се вземат под внимание видът на почвата, подпочвената вода и т. н. Възприето е максималната дълбочина, на която се полагат канализационните тръби, да бъде до 7—8 м. Изкопи с по-големи дълбочини от 10 м се копаят като тунел.
Наклоните на каналите е желателно така да бъдат избрани, че в сухо време напълването на канала да дава очистителната скорост, а при пълен профил да не се получи по-голяма скорост от допустимата. Там, където се сменят профилите /минаване от по-малък в по-голям профил/, се образуват скокове.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentОсновни правила и схеми за канализационни мрежи и отпушване на канали

Posted on ноември 11th, 2014 by

Главно основно правило за подреждане на канализационната мрежа е отпадъчните и атмосферните води да се отвеждат по най-късия път и да бъдат удобни за ревизиране и отпушване на канали за всички канални мрежи. Като се спазва този принцип, отделните клонове се прокарват по посока на наклона на улицата, стига само да не се явят някакви особени пречки, които да наложат отклонение от него. Общата схема на канализационната мрежа на едно населено място или промишленно предприятие се определя в зависимост от конфигурацията на терена, почвените условия, формата на селището в план, местоположението на пречиствателните съоръжения, възприетата канализационна система и пр. Изградените канали на терен с по-голям наклон, където и наклона на канализацията е по-голям, отпушване на канали е много рядко, освен ако няма нарушение на цялостта на каналната тръба.

Особенни условия, които трябва да се спазват при трасирането на мрежата, са следните:
– Системно изменение на скоростите от малки към големи от горните /началните/ към долните участъци на събирателите и каналите.
– Най-стръмните улици в населеното място да се предоставят за началните канали; за събирателите в съответните им участъци с увеличение на профила им да се подбират улици с по-малък наклон, като за главния събирател се използват улиците с най-малък наклон.
– Събирателите да не се предвиждат по улици със силно променлив наклон, а да се избират улици с постепенно намаляващ се наклон. Основни канализационни схеми са следните:
А) Перпендикулярна Б) Перпендикулярна пресечена В) Паралелена или ветрилна. Г) Зонна ДиЕ) Радиална /виж схемата/.

Перпендикулярна схема – събирателите на отделните райони се проектират приблизително перпендикулярно на приемателя с добра структура на шахти за отпушване на канали и тяхното почистване. Така те получават най-малката дължина. Тази схема се прилага в редки случаи главно при разделната система за късите канали за атмосферните води или за условно чистите производствени канални води.

Перпендикулярна пресечена схема – Подобна е на перпендикулярната, като прекараните перпендикулярно или малко косо към приемателя събирателите се вливат в един главен събирател успоредно на приемателя, по един за всеки бряг: този събирател отвежда каналните води до пречиствателната станция под населеното място. Възприема се, когато канализуемият терен има по-голям наклон към приемателя и по-малък по течението му и при необходимост каналните води да бъдат пречиствани. Подходящ е за смесената система с преливници. Обикновено единият от събирателите се присъединява към този от другия бряг /гравитационно чрез дюкер или чрез изпомпване/, за да се построи само една обща пречиствателна станция. При друг случай може да се проектират и две отделни пречиствателни станции /по една за всеки бряг/.

Паралелна, или ветрилна схема – Събирателите са паралелни или почти паралелни едни на други и на приемателя. Тя е удобна при много стръмен терен към приемателя. Тук се използват по рационално отделните събиратели. Не е удобна за смесената система с преливници, но и тук трябва да има ревизионни шахти за почистване и отпушване на канали на определени места и разстояния.

Зонна /районна/ схема – прилага се, когато поради конфигурацията на терена населеното място се разделя на зони /райони/ с отделни мрежи. За отделните зони могат да се предвиждат различни канализационни системи /например за високата – смесената, а за ниската – разделната.

Радиална схема – Населеното място се разделя на отделни сектори, като всеки един от тях има развита отделна канализационна мрежа със събирател отвеждащ каналните води радиално към периферията и към съответната пречиствателна станция. Прилага се главно за големи градове, застроени на равнинна местност или с по-високо разположена централна част. Много удобна е за бъдещето разширение на града, тъй като не се налага преустройство на съществуващия колектор. Обикновенно колекторите не се нуждаят от отпушване на канали предвид големината им, но задължително се почистват от наслоените утайки. Вместо един може да се наложи предвиждането на един или два главни колектора, които, ако е възможно, се отправят към една обща пречиствателна станция. В противен случай могат да се устроят отделни пречиствателни станции.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentБдителност при работа със запушен канал

Posted on октомври 13th, 2014 by

Един ден докато прокарвали пружините на машината за отпушване на канали през вентилационният  отвор на канализацията, се случило така, че майсторът изпуснал в канала една от четири  метровите си пружини. Ядосан от случилото се, вик майсторът помислил как да си извади спиралата  от канала. Решил да слезне на долния етаж, където имало ревизионен отвор на канализацията и да  види дали случайно пружината не се е закачила там някъде. За съжаление спиралата била  пропаднала надолу и той преценил, че ще трябва да използва видео камерата, която обикновено  използвал за диагностика на канализацията и с нейна помощ, да провери точно къде е пропаднала  спиралата. След като установил в коя част на канализацията се намира, той я закачил използвайки  специален накрайник от техниката за отпушване и я хванал, и издърпал при него. Това била  щастлива развръзка на загубената в канала пружина.

Подобно преживяване се случило, когато майсторът отпушвал запушен канал през една тоалетна с 16  мм спирали. Наложило се да сложи допълнителна спирала, тъй като вече бил вкарал в канала над 15  метра от спиралите. Когато обаче извадил спиралите, му бил останала само една спирала. Тоест  заключващият механизъм, който се използва за свързване и наслагване на спиралите не е бил  хванал добре и така останалата част от спиралите останали в канала. Той отишъл в другия край на  апартамента, там където канала имал ревизионен отвор и отваряйки капачето му забелязал края на  неговата изгубена спирала. Той просто се протегнал и си я прибрал, а можело да бъде далеч по  трудоемко и неприятно.

Друг подобен случай е, когато при стандартно отпушване на канали и навлизане в канала на около  18 метра, изведнъж спиралите спряли да се въртят, били като заключени, и с още малко усилия от  страна на уреда за отпушване, почнали отново да се въртят, но при изваждането им се оказало, че  са се счупили и останалата част заедно с накрайника са останали в канализацията. Както и в  предният случай вик майсторите имали късмет, и успяли да измъкнат останалите в канала спирали.

Тези случаи показват, че при дейността отпушване на запушени канали има рискове за оборудването  предназначено за отпушването на каналите, а именно за чупене или загуба на спиралите и  накрайниците. Затова е добре всеки вик майстор занимаващ се с тази дейност, винаги да разполага  с допълнителни спирали и накрайници, така че независимо от повредите, които може да претърпи,  да може да си отпуши канала. Така на клиентите, няма да им се налага отпушването да бъде  отлагано напред във времето. Ако вече имате запушен канал и не знаете какво да правите, ето тук  е вашия отговор за решаване на проблема!

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentВиК услуги

Posted on юни 30th, 2014 by

Питейната вода хваната от водоизточника и доставена до потребителя за домакински нужди, в обществените заведения, както и в промишлените предприятия следва след употребата й, и вече примесена с различни замърсеностти, да бъде изведена извън населените места, като отпадъчна канална вода. Тук задачата на канализационните и водопроводни съоръжения е водата  да бъде  доставена и съответно по-хигиенни и естетични съображения да бъде остранена по възможност невидимо от района на жилищата и населените места и преди всичко от градовете. Всико това се постига като се изгражда комплекс от ВиК услуги специализирани по водопровода и канализацията, като се започне от вик проектантите и се приключи до водопроводчика.

Най обичайния начин за остсраняване на тези отпадъчни води е вливането им в обществените течени /потоци, реки, езера, море/ или в подпочвената вода при малки количества от отделни сгради. Това изисква обаче, за да бъде запазена чистотата на тези обществени води, едно по възможност по-основно предварително третиране на отпадъчните води в пречиствателни съоръжения. За да бъдат оползотворени съдържаните в отпадъчните води торни вещества, възниква също задачата за използуване на тези води в земеделието  или за развъждане на риби, като по този начин се запазва едновременно и чистотата на повръхностите, а също и на подземните води /кръгообращение питейна – канална вода/. Канализацията прочее е система от технически съоръжения, предназначени да приемат, отведат и пречистят /ако необходимо/ каналните води.

Тук трябва да добавим още ВиК услуги като отпушване на канали както и почистване на ревизионни шахти и приематели от твърдите предмети попаднали в канализацията.
При устройство на канализацията е необходимо да се има предвид две основни условия – по-възможност най-бързо отвеждане на каналните води извън пределите на канализуемия обект, преди да са започнали да загниват съдържащите се в тях органични вещества, и второ най-ниска стойност както на канализационните съоръжения, така и на тяхната експлоатация.
В зависимост от произхода им се различават два основни вида канални води, а именно отпадъчни канални води, които от своя страна се подразделят на битови и производствени, и атмосферни канални води. Запознахме ви с някои аспекти от ВиК услугите за които си има тесни специалисти в бранша.

 

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a comment