Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/othvusza/otpushvanenakanali.otpushvam.com/wp-content/themes/propress/functions.php on line 151
ВиК услуги София и почистване на канали | Водопроводчик София / Отпушване на канал / Аварийна вик служба | Page 2

Проектиране на канализационни мрежи и отпушване на канали

Posted on юли 27th, 2015 by

Правилно проектирана канализационна мрежа с необходимите съоръжения за инспектиране и отпушване на канали е предпоставка за добра експлоатация на мрежата. Извършваме поддръжка и ремонт на канализация, като можете да се свържете с нас.
Редът, който трябва да се спазва при проектирането на канализацията на едно населено място или площадка, е следният:

1. Избор на канализационната система и на приемателя. Канализационната система се ; определя от местните условия, конфигурацията на терена, климата, количеството и интензивността на дъждовете, както и от някои градоустройствени изисквания.
2. Разбиване на канализационния обект на отделни отводнителни райони и избор ма мястото за заустването на главния събирател в приемателя.
3. Определяне начина и степента на пречистването на отточните води и избор на мястото за пречиствателна станция.
4. Определяне на важни точки от канализационния обект, които имат значение и трасето и нивелетата, трасировка на канализационната мрежа.
5. Необходимостта от понижение на подпочвените води и определяне на начините за отвеждането им. Канализацията понижава нивото на подпочвените води в населеното място, пресушава блата и мочурливи места. За целта под канализационните тръби се поставя дренаж. Количеството на дренажните води и диаметърът на дренажните тръби се определят чрез съответно проучване, в това число и специални отдушници за отпушване на канали на дренажните тръби.
6. Изчисляване на отводнителните площи за всеки участък, както и съответните йодни количества /битови и дъждовни/ и концентрирани отточни води от предприятия и заведения.
7. Надлъжно профилиране на каналната мрежа. Приема се, че средната дълбочина на дъното на канала по улиците в населените места трябва да бъде около 3 м от уличната нивелета, като земното покритие върху него е около 2 м. При скалист терен дълбочината, на която се залагат каналните тръби, може да бъде по-малка, но горната част на канала трябва да бъде най-малко 0,20 м под водопровода, около 20—30 см под границата на замръзването на почвата и 40—60 см под дъното на нормалните избени помещения.

Натоварването от постоянен и подвижен товар върху тръбите е също важен фактор, който трябва да се вземе под внимание при определяне на минималната дълбочина. При опасност от счупване или повреждане се преминава на стоманени, стомано-бетонни тръби с изводи за отпушване на канали, или тръбата се полага по-дълбоко след съответна техническа и стопанска обосновка. Максималната дълбочина, на която се залагат тръбите от канализационната мрежа, се определя след технико-икономическо изследване и обосновка. Сравняват се гравитационни и помпени варианти, като се вземат под внимание видът на почвата, подпочвената вода и т. н. Възприето е максималната дълбочина, на която се полагат канализационните тръби, да бъде до 7—8 м. Изкопи с по-големи дълбочини от 10 м се копаят като тунел.
Наклоните на каналите е желателно така да бъдат избрани, че в сухо време напълването на канала да дава очистителната скорост, а при пълен профил да не се получи по-голяма скорост от допустимата. Там, където се сменят профилите /минаване от по-малък в по-голям профил/, се образуват скокове.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentЕфикасно отпушване на канализация със струя вода под високо налягане

Posted on януари 31st, 2015 by

Едно от средствата за промиване на каналите е това със струи вода под високо налягане. Германия е първата страна в Европа, която започва да прилага този метод за отпушване на канали с много голям успех още през 50-те години на миналия век, а сега той е масово разпространен. Ето и принципът на действие:

С бутална помпа, монтирана на автомобилна кола, се помпва вода при 50-60 атмосфери и повече налягане в един маркуч, дълъг 50-70 метра, с малък диаметър, издържащ високо налягане. На края на маркуча е поставена дюза с отвори откъм задната й страна. При помпенето излизащите назад водни струи от отворите на тази дюза създават реактивна сила и маркучът се вмъква бързо в канала, където е пуснат през някоя шахта или ревизионен отвор. Той навлиза навътре в канала до 50 и повече метра за около една минута даже при най тежки условия /задръствания/, и така преминавайки през запушения участък отпушва канала. Чрез косите струи на излизащата през дюзата вода същевременно се размиват утаечните нечистотии по дъното и стените на канала и така го промиват. След това маркучът се издърпва бавно обратно назад. При много голямо запушване на известен участък операцията може да се повтори, като се ползва и удърната сила предизвикана от дюзата.
С автомобилите за отпушване на канали, не се изисква кой знае какви усилия от работния състав. За да могат да се издърпат и някои по-тежки, увлечени в канала твърди предмети, на дюзата може да се прикрепи един чадърообразен стъргач, който се вкарва с маркуча в задръстени канализационен щранг и при изтеглнето му обратно довлича до шахтата тези предмети.

Насъбралите се откъртени и размити утайки от един или повече канални щрангове се измукват чрез специална вакуумпомпа, монтирана на колата с цистерна. Така не става нужда да се влиза в канализационните шахти и персоналът по поддържането работи при хигиенични условия. Буталната помпа заедно с маркуча намотан на барабан е монтиран на автомобила, на която има резервоар за чиста вода и резервоар за фекална вода изпомпвана от вакуумпомпата. Тази техника за отпушване на канали е бърза и удобна но е по-скъпа в сравнение с другите средства използвани при тази дейност.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentПочистване и отпушване на канали и канални мрежи

Posted on декември 19th, 2014 by

Почистване на канализацията е потребно преди всичко в началните участъци на канализационната мрежа, където нивото на каналите е малко, а също така и в районите с малък наклон, които участъци се отбелязват още в началото в плановете на вик дружеството. За да не се допусне отпушване на канали е добре да се измива канала, като за целта се изпуска голямо количество вода от собствен водоизточник или от пожарната инсталация в канализацията.

За сравнително малки канали измиването става най-добре като се пълни някоя ревизионна шахта, но преди това се запуши изходния канал с подходящият размер клапа специално пригодена за канала и се внимава да не остане вътре, като за целта се привързва. Когато шахтата се напълни с вода клапата се отваря и водата изтича с голямо налягане и сила като подбира утаилите се боклуци и измива каналите. Този метод може де се употреби и за отпушване на канали, но не винаги е ефикасен и затова не е много приложим а и трябва по-големи количества вода. В магазинната мрежа могат да се намерят специализирани клапи за запушване на каналите, те биват два вида: единият вид гумен балон който чрез напомпване запушва канала а другият вид, между две кръгли метални повръхности се поставя гумен пръстен, който при стягане на металните части уплътнява канала. Произвеждат се с различни размери.

Отпушване на канали и измиването им със събраната вода в шахтите не е достатъчна заради една единствена причина, че обемът на шахтите е малък и водата е недостатъчна. Ако обаче има изградени за тази цел почистващи резервоарни шахти, то те са много подходящи за измиване на каналите, като и за отпушване на канали в случай на тяхното запушване. Тези резервоарни шахти могат да се пълнят от водопроводната мрежа или ако имат специално пригодена канална мрежа за пълнене с дъждовна, подпочвена или речна вода. Пускане на водата от шахтите може да стане ръчно или автоматично. През определен период се изпускат за измиването или отпушването на каналите. Тези резервоарни шахти ако бъдат изградени могат да се ползват и за други цели, но изискват допълнителни средства и за това се избягва тяхното строителство. Друга причина за да не се изграждат е тази че камионите за отпушване на канали с вода с високо налягане промиват доста добре канализационната система а и услугите са бързи и качествени.

Според вик наредбата уличната канализация се поддържа и отпушва от дружеството което я стопанисва до първа шахта на имота, а оттам нататък вътрешната канализационна и дворна мрежа се поддържа и е за сметка на собствениците й. Като за тяхна сметка са всички средства необходими за поддръжката и ремонтът. В случай че имате проблем с канализацията ние ви предлагаме отпушване на канали и ремонт на канали в София.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentОсновни правила и схеми за канализационни мрежи и отпушване на канали

Posted on ноември 11th, 2014 by

Главно основно правило за подреждане на канализационната мрежа е отпадъчните и атмосферните води да се отвеждат по най-късия път и да бъдат удобни за ревизиране и отпушване на канали за всички канални мрежи. Като се спазва този принцип, отделните клонове се прокарват по посока на наклона на улицата, стига само да не се явят някакви особени пречки, които да наложат отклонение от него. Общата схема на канализационната мрежа на едно населено място или промишленно предприятие се определя в зависимост от конфигурацията на терена, почвените условия, формата на селището в план, местоположението на пречиствателните съоръжения, възприетата канализационна система и пр. Изградените канали на терен с по-голям наклон, където и наклона на канализацията е по-голям, отпушване на канали е много рядко, освен ако няма нарушение на цялостта на каналната тръба.

Особенни условия, които трябва да се спазват при трасирането на мрежата, са следните:
– Системно изменение на скоростите от малки към големи от горните /началните/ към долните участъци на събирателите и каналите.
– Най-стръмните улици в населеното място да се предоставят за началните канали; за събирателите в съответните им участъци с увеличение на профила им да се подбират улици с по-малък наклон, като за главния събирател се използват улиците с най-малък наклон.
– Събирателите да не се предвиждат по улици със силно променлив наклон, а да се избират улици с постепенно намаляващ се наклон. Основни канализационни схеми са следните:
А) Перпендикулярна Б) Перпендикулярна пресечена В) Паралелена или ветрилна. Г) Зонна ДиЕ) Радиална /виж схемата/.

Перпендикулярна схема – събирателите на отделните райони се проектират приблизително перпендикулярно на приемателя с добра структура на шахти за отпушване на канали и тяхното почистване. Така те получават най-малката дължина. Тази схема се прилага в редки случаи главно при разделната система за късите канали за атмосферните води или за условно чистите производствени канални води.

Перпендикулярна пресечена схема – Подобна е на перпендикулярната, като прекараните перпендикулярно или малко косо към приемателя събирателите се вливат в един главен събирател успоредно на приемателя, по един за всеки бряг: този събирател отвежда каналните води до пречиствателната станция под населеното място. Възприема се, когато канализуемият терен има по-голям наклон към приемателя и по-малък по течението му и при необходимост каналните води да бъдат пречиствани. Подходящ е за смесената система с преливници. Обикновено единият от събирателите се присъединява към този от другия бряг /гравитационно чрез дюкер или чрез изпомпване/, за да се построи само една обща пречиствателна станция. При друг случай може да се проектират и две отделни пречиствателни станции /по една за всеки бряг/.

Паралелна, или ветрилна схема – Събирателите са паралелни или почти паралелни едни на други и на приемателя. Тя е удобна при много стръмен терен към приемателя. Тук се използват по рационално отделните събиратели. Не е удобна за смесената система с преливници, но и тук трябва да има ревизионни шахти за почистване и отпушване на канали на определени места и разстояния.

Зонна /районна/ схема – прилага се, когато поради конфигурацията на терена населеното място се разделя на зони /райони/ с отделни мрежи. За отделните зони могат да се предвиждат различни канализационни системи /например за високата – смесената, а за ниската – разделната.

Радиална схема – Населеното място се разделя на отделни сектори, като всеки един от тях има развита отделна канализационна мрежа със събирател отвеждащ каналните води радиално към периферията и към съответната пречиствателна станция. Прилага се главно за големи градове, застроени на равнинна местност или с по-високо разположена централна част. Много удобна е за бъдещето разширение на града, тъй като не се налага преустройство на съществуващия колектор. Обикновенно колекторите не се нуждаят от отпушване на канали предвид големината им, но задължително се почистват от наслоените утайки. Вместо един може да се наложи предвиждането на един или два главни колектора, които, ако е възможно, се отправят към една обща пречиствателна станция. В противен случай могат да се устроят отделни пречиствателни станции.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentБдителност при работа със запушен канал

Posted on октомври 13th, 2014 by

Един ден докато прокарвали пружините на машината за отпушване на канали през вентилационният  отвор на канализацията, се случило така, че майсторът изпуснал в канала една от четири  метровите си пружини. Ядосан от случилото се, вик майсторът помислил как да си извади спиралата  от канала. Решил да слезне на долния етаж, където имало ревизионен отвор на канализацията и да  види дали случайно пружината не се е закачила там някъде. За съжаление спиралата била  пропаднала надолу и той преценил, че ще трябва да използва видео камерата, която обикновено  използвал за диагностика на канализацията и с нейна помощ, да провери точно къде е пропаднала  спиралата. След като установил в коя част на канализацията се намира, той я закачил използвайки  специален накрайник от техниката за отпушване и я хванал, и издърпал при него. Това била  щастлива развръзка на загубената в канала пружина.

Подобно преживяване се случило, когато майсторът отпушвал запушен канал през една тоалетна с 16  мм спирали. Наложило се да сложи допълнителна спирала, тъй като вече бил вкарал в канала над 15  метра от спиралите. Когато обаче извадил спиралите, му бил останала само една спирала. Тоест  заключващият механизъм, който се използва за свързване и наслагване на спиралите не е бил  хванал добре и така останалата част от спиралите останали в канала. Той отишъл в другия край на  апартамента, там където канала имал ревизионен отвор и отваряйки капачето му забелязал края на  неговата изгубена спирала. Той просто се протегнал и си я прибрал, а можело да бъде далеч по  трудоемко и неприятно.

Друг подобен случай е, когато при стандартно отпушване на канали и навлизане в канала на около  18 метра, изведнъж спиралите спряли да се въртят, били като заключени, и с още малко усилия от  страна на уреда за отпушване, почнали отново да се въртят, но при изваждането им се оказало, че  са се счупили и останалата част заедно с накрайника са останали в канализацията. Както и в  предният случай вик майсторите имали късмет, и успяли да измъкнат останалите в канала спирали.

Тези случаи показват, че при дейността отпушване на запушени канали има рискове за оборудването  предназначено за отпушването на каналите, а именно за чупене или загуба на спиралите и  накрайниците. Затова е добре всеки вик майстор занимаващ се с тази дейност, винаги да разполага  с допълнителни спирали и накрайници, така че независимо от повредите, които може да претърпи,  да може да си отпуши канала. Така на клиентите, няма да им се налага отпушването да бъде  отлагано напред във времето. Ако вече имате запушен канал и не знаете какво да правите, ето тук  е вашия отговор за решаване на проблема!

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentОтпушване на канали

Posted on септември 20th, 2014 by

Ние предоставяме поръчкови услуги на повикване за почистване на канали, за да отговорим на изискванията на нашите клиенти. Да работим заедно, за да очертаем целите, ние се стремим да осигурим ефикасна услуга с опитни майстори, високо квалифицирани в затворено пространство на работа, подкрепени от качествена професионална техника, оборудвани с добра екипировка за отпушване на канали. Със специализирано оборудване, ние сме в състояние да осигурим точното място и обхват на запушената канализация. От почистване и отпушване на канализации чрез използване на специализирана техника за това мероприятие, ние имаме опит и възможности за предприемане на широк спектър от действия в голям мащаб.

Запазване чистотата на околната среда в различни ситуации, като например канализационни разливи и наводнения, изискват бърз, незабавен отговор и ефективно почистване. Поради самия размер, капацитет и капацитета на нашия екип и машини, ние сме редовно призовавани и реагираме в случай на аварии. С 24 часа в денонощието, 365 дни в годината сме на повикване за услугата, която предлагаме и сме винаги на ваше разположение, за да се справим с всяка ситуация, която изисква активно, незабавен отговор. Дали е това е дъждовна или битова канализация, по-важно е че се нуждае от почистване или обслужване, ние имаме богат опит и възможности в обслужването на всякакъв канализационен проблем. Ние предлагаме услуги и решения за отпушване на канали на всеки етап от канализационната поддръжка и обслужване, от планирането и полагане на тръбите чрез почистване и оценка на условията на канализацията.

Нашите системи за видеонаблюдение се използват за идентифициране на всякакви въпроси и да оценят вътрешно състояние на тръбите, осигуряване на потвърждение и сигурност, че тръбопроводите са в добро работно състояние. Нашите опитни специалисти са високо квалифицирани и редовно предприемат мащабни канализационни операции по отпушване на канали. Всички от нашите майстори са напълно квалифицирани, с опит и са ангажирани с планирането и оценката на нуждите и изискванията на всеки случай, осигуряване безопасността на цялата работа, извършвана насърчава здравето и безопасността на себе си, персонала си и на широката общественост.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentВиК услуги София

Posted on август 10th, 2014 by

водопроводчик софияНашите ВиК услуги София са насочени към вашите нужди. Майстора водопроводчик и екип на експертни  водопроводчици ще ви предоставят надеждни решения за вашата тръба, повредена тоалетна,  канализационни проблеми и общи водопроводни аварии. Нашата опит е доказан от над 12 години и ни  дава увереност, че използвате най-добрия доставчик на водопроводна и канализационна услуга.

Ние разбираме, че при намирането на добър водопроводчик в случай на авария, може да бъде  истинско удовлетворение за вас. Не позволявайте чувството на безсилие да стигне до вас. Сложете  мобилния ни номер от сайта vodoprovodchik-sofia.otpushvam.com, във вашия мобилен телефон сега, преди вашата вик инсталация да се разболее.

Кликнете към него и добавете страница на основния ни сайт чрез горната връзка, така по всяко време  ще имате връзка с нас и ние ще сме на ваше разположение във всеки един момент. Най-малко ще  имате специалист човек водопроводчик, на който да се обадите, когато се нуждаете от нас.

Разбираме вашето затруднение и обърканост от толкова много водопроводчици и фирми за вик услуги  в София, които просто не дават рева за вас. Те идват и си отиват бързо с наполовина свършена  водопроводни или канализационни услуги, които ви оставя по-зле само за няколко дни. Можете да  имате доверие, че нашите услуги  система ще се грижи за вас да ви удовлетвори.

Потърсите ли службата ни, вие вече сте в най-добрите ръце, когато става въпрос за водопровод  и канализация. При нас можете да получите качествени вик услуги на най-високо ниво, придобити с дълго  годишен опит и професионална техника. Ние ви ценим, и работата ни във връзка с вашето  удовлетворение е нашата най-голяма загриженост. Обади ни се днес за всички водопроводни и  канализационни нужди! Нашата компания освен ремонти извършва и отпушване на канали, тоалетни,  мивки, вани, душове и тръби.

При нас, вие сте сигурни, че ще получите стабилни, надеждни и качествени вик услуги. София  ВиК услуги е една фирма изпълнител на аварии и очаква вашето обаждане.

Posted in Водопроводчик | Tagged | Leave a commentРемонт и отпушване на канали

Posted on юли 24th, 2014 by

Правилното фунциониране на външната канализационна мрежа в голяма степен зависи от състоянието на вътрешната сградна или цехова канализация, като необходимостта от ремонт или от отпушване на канали трябва да се извършва своевременно и адекватно без да се отлага във времето за да избегнат усложненията. Така и при проектирането или строителството на вътрешните канализационни инсталации и дворни, или презквартални мрежи трябва да става под контрола  на ВиК дружеството, както и да има проект удобрен от него, също така и използуването им трябва да става съгласно издадените наредби за тази цел.

Съгласно тези наредби ремонтът или услугата отпушване на канали, както и всички промени, които се налага да бъдат извършени във вътрешните и дворните канализационни инсталации, са за сметка на ползуващия или собственика на имота съгласувано с общинската администрация и ВиК дружеството. Добре би било един път в годината, служба или фирма по канализация да извършва техническа проверка на дворните мрежи и присъединяването им до уличната мрежа, като услугата се заплаща. Може и тази проверка да бъде извършена и от член или собственик на имот, и ако установи видими нередности да потърси специализирана помощ. Бързите и навременни действия както и заинтересоваността в тази насока са от голяма полза.
Взаимоотношенията между използващите канализацията в т.ч. отпушване на канали и ремонт и съответно вик дружествата стопанисващи каналните мрежи, по отношение на условията, при които ще става устройството, ремонтът и експлоатацията на сградните и дворни канализации, както и присъединяването на потребители към водопреносната и канализационна мрежа, става чрез специална наредба на министерство на регионалното развитие и благоустройство. За всички потребители на ВиК в София,  а и не само в София е добре да се запознаят с правата и задълженията си произлизащи от тази норма.

Posted in Водопроводчик | Tagged | Leave a commentВиК услуги

Posted on юни 30th, 2014 by

Питейната вода хваната от водоизточника и доставена до потребителя за домакински нужди, в обществените заведения, както и в промишлените предприятия следва след употребата й, и вече примесена с различни замърсеностти, да бъде изведена извън населените места, като отпадъчна канална вода. Тук задачата на канализационните и водопроводни съоръжения е водата  да бъде  доставена и съответно по-хигиенни и естетични съображения да бъде остранена по възможност невидимо от района на жилищата и населените места и преди всичко от градовете. Всико това се постига като се изгражда комплекс от ВиК услуги специализирани по водопровода и канализацията, като се започне от вик проектантите и се приключи до водопроводчика.

Най обичайния начин за остсраняване на тези отпадъчни води е вливането им в обществените течени /потоци, реки, езера, море/ или в подпочвената вода при малки количества от отделни сгради. Това изисква обаче, за да бъде запазена чистотата на тези обществени води, едно по възможност по-основно предварително третиране на отпадъчните води в пречиствателни съоръжения. За да бъдат оползотворени съдържаните в отпадъчните води торни вещества, възниква също задачата за използуване на тези води в земеделието  или за развъждане на риби, като по този начин се запазва едновременно и чистотата на повръхностите, а също и на подземните води /кръгообращение питейна – канална вода/. Канализацията прочее е система от технически съоръжения, предназначени да приемат, отведат и пречистят /ако необходимо/ каналните води.

Тук трябва да добавим още ВиК услуги като отпушване на канали както и почистване на ревизионни шахти и приематели от твърдите предмети попаднали в канализацията.
При устройство на канализацията е необходимо да се има предвид две основни условия – по-възможност най-бързо отвеждане на каналните води извън пределите на канализуемия обект, преди да са започнали да загниват съдържащите се в тях органични вещества, и второ най-ниска стойност както на канализационните съоръжения, така и на тяхната експлоатация.
В зависимост от произхода им се различават два основни вида канални води, а именно отпадъчни канални води, които от своя страна се подразделят на битови и производствени, и атмосферни канални води. Запознахме ви с някои аспекти от ВиК услугите за които си има тесни специалисти в бранша.

 

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentВиК услуги София

Posted on юни 11th, 2014 by

Ние сме специализирана компания във сферата на вик услуги София за всички жилищни вик ремонти. Ние сме със дългогодишен натрупан опит по водопровода и канализацията, изцяло частна собственост и се управлява от вик специалист. Ние сме специализирани в отпушване на канали, водопроводни и канализационни ремонти, смяна на кранове, батерии, санитария, ремонти и подмяна, профилактика на канализационни и водопроводни системи, вътрешните работи за откриване на течове. Нашата цел е 100% удовлетвореност на клиента. Ние таксуваме тази част от работата която сме извършили, а не престоят ни, за да ви спестим пари. Ние уведомяваме за нашата цена предварително, така че да няма никакви изненади, когато плащате. Ние също така работим в София и в зимни условия за всички дейности свързани с водопровода и канализацията.

Ако един водопровод ви е запушен и водата не протича ние на първо място ще пробваме да го продухаме, ако обаче не стане сме готови да подменим проблемния участък от водопровода. Нашите вик услуги в София ще ви помогнат и при блокиран канал на санитарен прибор и само при едно ваше обаждане ние ще дойдем и ще активираме дейността на каналите ви. Техниката ни може да премахне меки или твърди прегради по протежение на цялата дължина на канала, от отвора до главната канализация и след това промиване на участъка. Машините ни са предназначени за тази цел и за ваше успокоение действаме професионално и качествено. Ние сме специализирани в повечето жилищни нужди за ремонт на вик системи и съоръжения към тях. Ние също така обслужваме ресторанти и заведения в София.

Ние сме компания за вик услуги София, с богат опит и професионална техника за да отговорим на нуждите на всички потребителите които са свързани към водопреносната мрежа както и такива които имат собствен водоизточник. Стараем се да удовлетворим всички желания на клиентите ни в сферата на предлаганите от нас услуги. При необходимост и за ваше удобство можем да ви дадем и ценен съвет по телефона или чрез имейл, нашето правило е в помощ на клиента и създаване на добри професионални взаимоотношения.

Posted in Водопроводчик | Tagged | Leave a comment