Отпушване на канали и видове профили на каналните тръби

Posted on февруари 9th, 2017 by

Формата на напречните сечения на каналите се обуславя от водното количество, необходимата скорост и дълбочината на полагането им. Колкото е по голяма дълбочината толкова са и по дълбоки шахтите за отпушване на канали и другите съоръжения.
Различават се главно три основни профила: кръгли, удължени по вертикалната си ос и удължени по хоризонталната си ос.
В канализацията, особено при по-малките профили до 600 мм, кръглата форма е най-употребяваната.
Кръглият профил е изгоден при постоянно водно количество и пълнене от 0,50 h нагоре. Различават се следните форми: 1) обикновен кръгъл профил; 2) сплеснат яйцевиден ; 3) кръгъл профил с прави надставки, закръглени ъгли и дъгообразно дъно; 4) кръгъл с отстъпи (банкети); 5) петоъгълен с полукръгло покритие : 6) параболичен и т. н.
Параболичната форма се употребява при по-големите профили. Тя е статистически най-изгодна и изисква най-малко материал. Тук обикновено се приема h = 2 r.
Банкетната форма се приема при големите профили на смесените канализации и при малки наклони. Малката кръгла част е създадена, за да може да се получи необходимата скорост при малки водни количества. При канализационни проблеми от това естество можете да се обърнете към www.kanalmaistor.com които ще ви помогнат.
Удължени по вертикалната си ос. Различават се следните видове:
1) яйцевидни нормални; 2) яйцевидни нормални обърнати ; 3) яйцевидни удължени; 4) елиптични ; 5) яйцевидни сплеснати ; 6) параболични с удълбочено дъно ; 7)  параболични с плитко дъно.
В тези профили благодарение на големия хидравличен радиус скоростта на водата при малки количества и слаби наклони е чувствително по-голяма, отколкото в други сечения при същите условия. При запушване на по-големите канали, се използват големите автомобили за отпушване на канали с водни струи.
Горните форми намират приложение обикновено при смесените канализации. При малки водни количества скоростта и дълбочината са достатъчни, за да не позволят образуването на утайки. Прилагат се и канализации, отвеждащи производствени води с голямо колебание.
Най-много се употребява яйцевидният профил. Като недостатък се смята това, че той изисква по-голяма дълбочина на изкопа.
Удължени по хоризонталната си ос (сплеснати). Обикновено тези профили се характеризират с провеждането на голямо количество вода при малък пълнеж.
Този профил е благоприятенпри постоянно големи водни количества, при равни терени с подпочвена вода и тогава, когато е желателна малка дълбочина на канала. Към него спадат:

1) устообразен нормален профил. 2) полукръгъл профил със закръглено дъно и ъгли . 3) устообразен сплеснат профил. 4) полукръгъл профил с наклонени отстъпи (банкети) и малък полукръгъл профил за нечисти води. 5) полукръгъл профил с прави надставки и закръглени ъгли и дъно. 6) полукръгъл профил с плоско покритие. 7) петоъгълен профил с дъгово покритие и с плоско покритие.
За дъждовна канализация са изгодни устообразните и правоъгълните профили тогава, когато радиусът на кръглите става по-голям от 1 м. При по-големи размери петоъгълният профил е по-изгоден и от устообразния, понеже е пo-тесен, а освен това скоростта на малките водни количества при него е по-голяма. Недостатък на петоъгълното сечение е, че в конструктивно отношение е по-сложен и изисква повече материал. По трудоемки и с по-голям разход са и другите съоръжения, като например шахтите от които се извършва почистване и отпушване на канали и канализация.
Правоъгълни и полукръгли профили са удобни за отвеждане на производствена пода. При нужда могат да се надзидат и да увеличат капацитета си. Полукръглите са по-удобни в хидравлично отношение.
Трапецовидните сечения се прилагат обикновено за открити, охранителни и други канали.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a comment